Mức độ hài lòng của đại lý phân phối tại khu vực Bầu Đồn - Tây Ninh đối với sản phẩm CLASSICO 480EC